top of page

Experience Design Workshop for Kampaeng Phet Tourism (TH)


เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา RDM Strategist ได้รับคำชวนจาก อพท. (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน) ให้ไปทำโปรเจคสนุกๆ ด้วยกันที่กำแพงเพชร นั่นคือ เวิร์คชอปเฉพาะกิจในหัวข้อ อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบประสบการณ์การท่องเที่ยว (Service Design) ของจังหวัดกำแพงเพชร

เวิร์คชอปครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการออกแบบบริการ (Service Design) ให้กับผู้ที่สนใจในจังหวัดกำแพงเพชรและพื้นที่ใกล้เคียง ในเวลา 2 วัน เป็นการบรรยายเนื้อหาสาระสำคัญสลับกับการลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้เครื่องมือในการคิดอย่าง Design Thinking เป็นแกนหลัก

วันแรกเริ่มต้นด้วยการอธิบายเนื้อหาของการออกแบบบริการ (Service Design) ความสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้นในโลก เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ต่อด้วยตัวอย่างและแนวคิดการออกแบบประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว (Experience Design) ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเห็นภาพกว้างของเนื้อหาในการทำเวิร์คชอปครั้งนี้ จากนั้นจึงเริ่มเจาะเข้าสู่การอธิบายกระบวนการออกแบบบริการ (Service Design) ทีละขั้นตอน สลับกับการลงมือปฏิบัติจริง ก่อนจบวันแรกทุกกลุ่มจะได้ persona สำหรับการนำไปใช้ออกแบบในวันต่อไป โดยอ้างอิงจากผลการศึกษาอัตลักษณ์ของเส้นทางมรดกพระร่วง ซึ่งประกอบไปด้วย สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร

วันที่สองเราไม่รอช้า จาก persona ที่ได้ในแต่ละกลุ่ม เรากระตุ้นในผู้เข้าร่วมเวิร์คชอปเริ่มตั้งโจทย์กันเอง นำ persona ที่อยู่ในมือ มาวิเคราะห์ผ่านเครื่องมืออย่าง Customer Journey Mapping และระดมสมองเพื่อหาแนวทางในแก้ปัญหาหรือการออกแบบประสบการณ์การท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ให้กับพื้นที่กำแพงเพชร ท้ายที่สุด แต่ละกลุ่มนำไอเดียที่เข้าท่าที่สุดมาทำเป็น Prototype เพื่อทดลองและฟังผลตอบรับจากกลุ่มตัวอย่าง

ผลที่ได้รับจากการเวิร์คชอปในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นความรู้และวิธีการคิดแบบใหม่สำหรับหลายคนแล้ว ยังมีแนวคิดการออกแบบประสบการณ์การท่องเที่ยวอย่างหลากหลายที่เกิดขึ้นจากการระดมสมองโดยคนท้องถิ่นอย่างแท้จริง ซึ่งทาง อพท.ได้ทำการเก็บรวบรวมเพื่อนำไปปรับเป็นแผนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่กำแพงเพชรต่อไป และต้นเดือนหน้า เราจะย้ายเวิร์คชอปไปจัดกันที่สุโขทัย สำหรับพื้นที่สุโขทัยและศรีสัชนาลัย ใครอยู่แถวนั้น ก็มาร่วมเวิร์คชอปสนุกๆ แบบนี้กันได้นะ

bottom of page